De 'Dagloon' taak is een taak in het verzuim traject van de werknemer. De 'Dagloon' taak bestaat uit een maatwerkscherm met een wizard die door de gebruiker (meestal Casemanager) doorlopen moeten worden.

In de dagloon taak kan een dagloon voor een werknemer vastgelegd worden. Hierin worden 2 processen ondersteund; het berekenen van daglonen op basis van referteloongegevens en het direct invoeren van een dagloon (bijvoorbeeld als een dagloon bij het UWV is in gekocht of als er reeds een dagloon is bepaald). Bij het openen van de 'Dagloon' taak wordt de naam van de betreffende werknemer getoond en kan de wijze van bepalen van dagloon worden gekozen. Op basis van deze keuze krijg je andere vervolgstappen in de wizard.


Dagloon berekenen op basis van loongegevens in referteperiode

Indien de gebruiker kiest voor het berekenen van een dagloon bestaat de wizard uit 3 extra stappen. In de laatste stap wordt de daadwerkelijke dagloonberekening uitgevoerd. In de 2 andere stappen worden de voor de berekening benodigde gegevens gecontroleerd en ingevoerd.

 • Stap 1: Manier bepaling dagloon
 • Stap 2: Bepaal referteperiode
 • Stap 3: Loongegevens
 • Stap 4: Dagloonberekening

Bepaal referteperiode
In deze stap worden de referteperiode en de eerste uitkeringsdag bepaald. Om de referteperiode correct te kunnen bepalen dienen enkele gegevens gecontroleerd te worden. Daarmee bevat deze stap de volgende onderdelen;
  • Controleren verzuimgegevens (eerste ziektedag wordt gebruikt voor bepalen referteperiode)
  • Controleren dienstverband gegevens (indienstdatum wordt gebruikt voor bepalen referteperiode)
  • Bepalen van eerste uitkeringsdag o.b.v. verloningsgegevens (Wachtdagen, Fase, Uitzendbeding)
  • Bepalen van referteperiode
Daarnaast zijn in dit scherm velden toegevoegd voor invoer van minimumjeugdloonpercentages. Dit is in dit scherm toegevoegd (maar zou hier eigenlijk niet horen volgens de betekenis van deze stap 'bepalen referteperiode'), maar toekomstige wens is om deze percentages in de berekening te gebruiken op basis van leeftijd van de werknemer i.c.m. met een tabel met wettelijke percentages.
  • Invoer van geldende minimum jeugdloonpercentages op 1e refertedag en 1e uitkeringsdag


Loongegevens

In deze stap worden de loongegevens van de werknemer ingevoerd om het referteloon te kunnen bepalen. Loongegevens kunnen op 2 manieren worden ingevoerd (per periode of totalen). Vervolgens kunnen de loongegevens worden ingevoerd. Daarmee bevat deze stap de volgende onderdelen;

 • Keuze voor invoeren loongegevens
  • Per aangifteperiode in referteperiode (indien loongegevens bekend zijn, bijvoorbeeld bij direct overnemen van loongegevens vanuit door UWV aangeleverde gegevens
   • Invoeren loongegevens per aangifteperiode
    • Periodes en aantal SV-dagen in periode worden voor ingevuld
    • Gebruiker kan bedragen overnemen uit UWV-bestand
    • Uitbetaalde Vakantietoeslag (genoten VT) dat is opgenomen in periodebedragen van UWV kan van het totaal worden afgehaald (uit te betalen vakantietoeslag wordt immers berekend op basis van totaal refertebedrag exclusief vakantiegeld).
  • Totaal refertebedrag en totaal refertedagen (in situaties dat berekening buiten de XpertSuite wordt uitgevoerd, er specifieke uitzonderingssituaties gelden).
   • Invoeren van het totaal aantal refertedagen
   • Invoeren van het totaal refertebedrag (excl. vakantiegeld)
Aangifteperiodes:
Periode waarover aangifte bij de belastingdienst wordt gedaan voor de loonheffingen. Aangifteperiodes worden door belastingdienst voor een jaar bepaald en gepubliceerd.

Aangifteperiode type Maand: 
Deze aangifteperiodes zijn exact te bepalen (gehele kalendermaanden).

Aangifteperiode type 4weken: 
Deze aangifteperiodes zijn niet exact te bepalen, worden daarom in datamodel ook in een tabel gevuld in plaats van automatisch bepalen.


Dagloon berekenen

In deze stap wordt het daadwerkelijke dagloon berekend. 

Formule:

 • Stap1:     Berekenen ongemaximeerd dagloon: ( Referteloon * VakantiegeldPercentage ) / Refertedagen
 • Stap 2:    Bepalen of dagloon hoger is dan maximale dagloon, zo ja wordt het maximum dagloon gebruikt
 • Stap 3:    Toepassen correctie op basis van ingevoerde minimumjeugdloon percentages
 • Stap 4:    Toepassen Dagloonverhoging indien er een indexatie heeft plaatsgevonden tussen einde referteperiode en 1e uitkeringsdag

Besluit definitief maken
Nadat het dagloon berekend is kan dit dagloon als besluit worden vastgelegd. Omdat dit in het kader van Verloning direct zal leiden tot looncomponenten en de opvolging van het uitkeren hiervan is het belangrijk dat de gebruiker weet dat hij/zij dit definitief maakt. Daarom moet de gebruiker expliciet kiezen voor het definitief maken (anders kan niet opgeslagen worden) en wordt de gebruiker hiervan middels een pop-up nogmaals om akkoord gevraagd.


Dagloon direct invoeren

Indien de gebruiker kiest voor het direct invoeren van het dagloon bestaat de wizard uit 2 extra stappen. In de eerstvolgende stap kunnen de benodigde gegevens worden gecontroleerd (dienstverband en verzuimgegevens). In de laatste stap wordt de bepaalde ingangsdatum van de uitkering getoond en kan het dagloon worden ingevoerd.

Besluit definitief maken
Nadat het dagloon ingevoerd is kan dit dagloon als besluit worden vastgelegd. Omdat dit in het kader van Verloning direct zal leiden tot looncomponenten en de opvolging van het uitkeren hiervan is het belangrijk dat de gebruiker weet dat hij/zij dit definitief maakt. Daarom moet de gebruiker expliciet kiezen voor het definitief maken (anders kan niet opgeslagen worden) en wordt de gebruiker hiervan middels een pop-up nogmaals om akkoord gevraagd.