De 'Dagloon' taak is een taak in het verzuim traject van de werknemer. De 'Dagloon' taak bestaat uit een maatwerkscherm met een wizard die door de gebruiker (meestal Casemanager) doorlopen moeten worden.

In de dagloon taak kan een dagloon voor een werknemer vastgelegd worden. Hierin worden 2 processen ondersteund; het berekenen van daglonen op basis van referteloongegevens en het direct invoeren van een dagloon (bijvoorbeeld als een dagloon bij het UWV is in gekocht of als er reeds een dagloon is bepaald). Bij het openen van de 'Dagloon' taak wordt de naam van de betreffende werknemer getoond en kan de wijze van bepalen van dagloon worden gekozen. Op basis van deze keuze krijg je andere vervolgstappen in de wizard.


Dagloon berekenen op basis van loongegevens in referteperiode

Indien de gebruiker kiest voor het berekenen van een dagloon bestaat de wizard uit 3 extra stappen. In de laatste stap wordt de daadwerkelijke dagloonberekening uitgevoerd. In de 2 andere stappen worden de voor de berekening benodigde gegevens gecontroleerd en ingevoerd.

 • Stap 1: Manier bepaling dagloon
 • Stap 2: Bepaal referteperiode
 • Stap 3: Loongegevens
 • Stap 4: Dagloonberekening

Bepaal referteperiode
In deze stap worden de referteperiode en de eerste uitkeringsdag bepaald. Om de referteperiode correct te kunnen bepalen dienen enkele gegevens gecontroleerd te worden. Daarmee bevat deze stap de volgende onderdelen;
  • Controleren verzuimgegevens (eerste ziektedag wordt gebruikt voor bepalen referteperiode)
  • Controleren dienstverband gegevens (indienstdatum wordt gebruikt voor bepalen referteperiode)
  • Bepalen van eerste uitkeringsdag o.b.v. verloningsgegevens (Wachtdagen, Fase, Uitzendbeding)
  • Bepalen van referteperiode
Daarnaast zijn in dit scherm velden toegevoegd voor invoer van minimumjeugdloonpercentages. Dit is in dit scherm toegevoegd (maar zou hier eigenlijk niet horen volgens de betekenis van deze stap 'bepalen referteperiode'), maar toekomstige wens is om deze percentages in de berekening te gebruiken op basis van leeftijd van de werknemer i.c.m. met een tabel met wettelijke percentages.
  • Invoer van geldende minimum jeugdloonpercentages op 1e refertedag en 1e uitkeringsdag


Loongegevens

In deze stap worden de loongegevens van de werknemer ingevoerd om het referteloon te kunnen bepalen. Loongegevens kunnen op 2 manieren worden ingevoerd (per periode of totalen). Vervolgens kunnen de loongegevens worden ingevoerd. Daarmee bevat deze stap de volgende onderdelen;

 • Keuze voor invoeren loongegevens
  • Per aangifteperiode in referteperiode (indien loongegevens bekend zijn, bijvoorbeeld bij direct overnemen van loongegevens vanuit door UWV aangeleverde gegevens
   • Invoeren loongegevens per aangifteperiode
    • Periodes en aantal SV-dagen in periode worden voor ingevuld
    • Gebruiker kan bedragen overnemen uit UWV-bestand
    • Uitbetaalde Vakantietoeslag (genoten VT) dat is opgenomen in periodebedragen van UWV kan van het totaal worden afgehaald (uit te betalen vakantietoeslag wordt immers berekend op basis van totaal refertebedrag exclusief vakantiegeld).
  • Totaal refertebedrag en totaal refertedagen (in situaties dat berekening buiten de XpertSuite wordt uitgevoerd, er specifieke uitzonderingssituaties gelden).
   • Invoeren van het totaal aantal refertedagen
   • Invoeren van het totaal refertebedrag (excl. vakantiegeld)
Aangifteperiodes:
Periode waarover aangifte bij de belastingdienst wordt gedaan voor de loonheffingen. Aangifteperiodes worden door belastingdienst voor een jaar bepaald en gepubliceerd.

Aangifteperiode type Maand: 
Deze aangifteperiodes zijn exact te bepalen (gehele kalendermaanden).

Aangifteperiode type 4weken: 
Deze aangifteperiodes zijn niet exact te bepalen, worden daarom in datamodel ook in een tabel gevuld in plaats van automatisch bepalen.


Dagloon berekenen

In deze stap wordt het daadwerkelijke dagloon berekend. 

Formule:

 • Stap1:     Berekenen ongemaximeerd dagloon: ( Referteloon * VakantiegeldPercentage ) / Refertedagen
 • Stap 2:    Bepalen of dagloon hoger is dan maximale dagloon, zo ja wordt het maximum dagloon gebruikt
 • Stap 3:    Toepassen correctie op basis van ingevoerde minimumjeugdloon percentages
 • Stap 4:    Toepassen Dagloonverhoging indien er een indexatie heeft plaatsgevonden tussen einde referteperiode en 1e uitkeringsdag

Besluit definitief maken
Nadat het dagloon berekend is kan dit dagloon als besluit worden vastgelegd. Omdat dit in het kader van Verloning direct zal leiden tot looncomponenten en de opvolging van het uitkeren hiervan is het belangrijk dat de gebruiker weet dat hij/zij dit definitief maakt. Daarom moet de gebruiker expliciet kiezen voor het definitief maken (anders kan niet opgeslagen worden) en wordt de gebruiker hiervan middels een pop-up nogmaals om akkoord gevraagd.


Dagloon direct invoeren

Indien de gebruiker kiest voor het direct invoeren van het dagloon bestaat de wizard uit 2 extra stappen. In de eerstvolgende stap kunnen de benodigde gegevens worden gecontroleerd (dienstverband en verzuimgegevens). In de laatste stap wordt de bepaalde ingangsdatum van de uitkering getoond en kan het dagloon worden ingevoerd.

Besluit definitief maken
Nadat het dagloon ingevoerd is kan dit dagloon als besluit worden vastgelegd. Omdat dit in het kader van Verloning direct zal leiden tot looncomponenten en de opvolging van het uitkeren hiervan is het belangrijk dat de gebruiker weet dat hij/zij dit definitief maakt. Daarom moet de gebruiker expliciet kiezen voor het definitief maken (anders kan niet opgeslagen worden) en wordt de gebruiker hiervan middels een pop-up nogmaals om akkoord gevraagd.
Omrekenen geindexeerd dagloon op een peildatum

Binnen de module Verloning is sinds release 7.40 Vaduz een aanpassing doorgevoerd voor het ondersteunen bij het omrekenen van een geïndexeerd dagloon, bij het direct invoeren van een dagloon (i.p.v. het berekenen van het dagloon). De Xpert Suite gaat bij het berekenen van de uitkering uit van een niet-geïndexeerd dagloon (zoals geldend op 1e uitkeringsdag) en past daarop de indexaties toe. Het invoeren van een dagloon dat reeds is geïndexeerd met een indexatie van na de 1e uitkeringsdag zou daardoor leiden tot het dubbel toepassen van die indexatie. In sommige situaties waarbij een dagloon wordt opgevraagd door onze klant, kan het voorkomen dat er een geïndexeerd dagloon wordt geleverd. Van het reeds geïndexeerde dagloon is in dat geval een peildatum bekend. Daarmee kan afgeleid worden welke indexaties tussen 1e uitkeringsdag en peildatum toegepast zijn en vervolgens kan teruggerekend worden naar het oorspronkelijke dagloon.


Bij het handmatig invoeren van het dagloon is een knop voor het omrekenen van het dagloon toegevoegd. Na het klikken op de knop ‘Dagloon op peildatum terugrekenen naar niet-geïndexeerd dagloon’ opent een scherm waarin de gebruiker het geïndexeerde dagloon inclusief peildatum kan invoeren. Na kiezen voor ‘Omrekenen’ wordt automatisch teruggerekend naar het niet-geïndexeerde dagloon op 1e uitkeringsdag en kan het dagloon daarna correct worden opgeslagen.Bij deze taak werd niet gecontroleerd op het maximum dagloon.

De directe invoer van daglonen wordt met name gebruikt in situaties waarbij het dagloon is opgevraagd bij het UWV. 

Doordat bij het invoeren van daglonen voorheen niet gecontroleerd werd of het ingevoerde dagloon op of onder het maximum dagloon lag, kon het voorkomen dat er per ongeluk een te hoog dagloon werd ingevoerd. In de brief van UWV staat ook zowel het berekend dagloon als het max. dagloon benoemd, wat de kans op foutieve invoer vergroot bij daglonen die boven het max. dagloon uitkomen. Gevolg hiervan kan zijn dat een te hoge uitkering wordt berekend waarvoor handmatige correcties benodigd zijn. Bij het berekenen van een dagloon werd deze al gemaximeerd tot het maximale dagloon.

 

Sinds de release 7.32 Rome controleert de Xpert Suite bij invoer van een dagloon of deze niet hoger is dan het maximum dagloon dat geldt op de 1e uitkeringsdag. Als een hoger dagloon wordt ingevoerd dan het geldende max. dagloon op 1e uitkeringsdag, kan het dagloon-bepalen-scherm niet opgeslagen worden. Het dagloon dient dan eerst aangepast te worden tot het juiste dagloon, voordat de uitkering verder berekend kan worden. Daarnaast toont de Xpert Suite ook het geldende maximum dagloon bij het invoerscherm voor het dagloon, zodat deze ook voor de gebruiker inzichtelijk is.

 

Voor beheerders zijn de maximum daglonen reeds beheerbaar in het beheer van de Xpert Suite. Dit betreft het beheerscherm voor beheren van Periodieke Rekenwaarden.