INHOUDSOPGAVE

Triggers - lijst van gebeurtenissen, voorwaarden & acties

Gebeurtenissen 

 • Ziekmelding (of: Start van nieuw traject)
  De actie vindt plaats indien er een nieuwe ziekmelding of ander traject wordt gestart.
 • Gedeeltelijk hersteld melding
  De actie vindt plaats indien er een gedeeltelijke hersteld melding wordt gedaan. Dit geldt ook indien het deelherstel van 50% naar 100% ziek wordt gezet.
 • Correctie ziekmelding / gedeeltelijke hersteld melding (of: correctie startmelding traject)
  De actie vindt plaats indien er een correctie plaats vindt in het traject.
 • Einde traject melding
  De actie vindt plaats indien een traject wordt beëindigd. 
 • Toevoegen Agenda Afspraak
  De actie vindt plaats indien er een afspraak aan de agenda wordt toegevoegd.
  Via de voorwaarden kun je dit specifieker inrichten. Bijvoorbeeld voor een locatietype of traject dat X weken oud is. 
 • Wijzigen Agenda Afspraak
  De actie vindt plaats indien een afspraak afspraak in de agenda wordt gewijzigd.
 • Verwijderen Agenda Afspraak
  De actie vindt plaats indien een afspraak uit de agenda wordt verwijderd.
 • Dagwissel traject (batch)
  Dan bekijkt het systeem ’s nachts welke trajecten voldoen aan de gestelde voorwaarden uit de trigger. De ingestelde acties worden dan geactiveerd. Trigger wordt maximaal 1 keer uitgevoerd binnen de context, waarbij de context een traject is. Voorbeeld: dagwissel voor automatisch sluiten van een traject. Wanneer de trigger is afgegaan en je heropend het traject, zal deze niet een 2e keer gesloten worden.
 • Uitgevoerde taak
  De actie vindt plaats indien een gekozen taak X wordt uitgevoerd. 
 • Toevoegen werknemer
  De actie vindt plaats indien een werknemer wordt toegevoegd. 
 • Toevoegen geüpload document
  De actie vindt plaats indien een document wordt geüpload in het trajectendossier
 • Definitief maken spreekuurdocument
  De actie vindt plaats indien een spreekuurdocument definitief wordt gemaakt.
  Bijvoorbeeld na het opstellen van een probleemanalyse door de bedrijfsarts. Dit zijn de documenten die onder de 11. Medische protocol module vallen (klassiek beheer). 
 • Definitief maken trajectdocument
  De actie vindt plaats indien een trajectdocument, bijvoorbeeld een plan van aanpak, definitief is gemaakt. Dit zijn de documenten die onder 9. Documenten vallen (klassiek beheer). 
 • SpreekuurDocument ondertekend
  De actie vindt plaats indien een spreekuurdocument (digitaal) is ondertekend
 • TrajectDocument ondertekend
  De actie vindt plaats indien een trajectdocument (digitaal) is ondertekend. 
 • SFB status toegevoegd of gewijzigd
  De SFB of no-risk status is te vinden bij het overzicht van de medewerker.
 • SFB status verwijderd
 • Werknemer is gewijzigd
 • Afdeling is toegevoegd
 • Afdeling is gewijzigd
 • De gebruiker heeft een scherm ingevuld
  Deze gebeurtenis kan ook worden gekoppeld aan bepaalde ingevulde formuliervelden.
 • Mutatie (create of update) van een inkomen.Maatregel
 • Mutatie (create of update) van een inkomen.Werkhervatting record
 • Mutatie (create of update) van een inkomen.Vergoeding record
 • Mutatie (create of update) van een inkomen.Loonkorting record
 • Mutatie (create of update) van een inkomen.KortingInkomsten-record
 • Mutatie (create of update) van een inkomen.Nietverlonen-record
 • Mutatie (create of update) van een inkomen.Werkgever-record
 • Mutatie (create of update) van een inkomen.werknemerverloning (bv loonheffingskorting)
 • Er is een vragenlijst ingevuld
 • Beschikking toegevoegd (beschikking)
  Is een aparte module
 • Mutatie (create) van een Absences.Case record
 • Dagwissel absences case (batch)
 • Mutatie (create or update) van een inkomen.IntakeWerknemer-record
 • Verloning werkgever is actief
 • Werkgever NAW gegevens gewijzigd
 • Werknemer Iban gewijzigd
 • Mutatie (create or update) van een Absences.AbsencePeriod record
 • Mutatie (delete) van een Absences.AbsencePeriod record
 • Tijdelijk verblijfplaats is gewijzigd
 • Werknemer thuisadres is gewijzigd
 • Enkelvoudig traject gecorrigeerd
 • Afspraak Reminders maken mislukt voor Agenda Afspraak
  Deze gebeurtenis kan gekozen worden, zodat er bijvoorbeeld een taak toegevoegd wordt voor een gebruiker om de werknemer te contacteren
 • Afkeuren van een PartialAbsence Request
 • Werkgever is toegevoegd
 • Policy created
 • Policy deactived
  Hiermee kan gesignaleerd worden wanneer bijvoorbeeld een polis afloopt op werkgeverniveau, zodat hier de benodigde acties op uitgevoerd kunnen worden.
 • Policy reactivated
 • Werknemer uitdiensttreding of uitdiensttreding is ongedaan gemaakt (overleden werknemer is ook uitdienst)
 • Dagwissel van verstuurde documenten (batch)
  Deze gebeurtenis is gerelateerd aan de UWV-meldingen (via DigiZSM). Deze checkt elke nacht de status van alle verstuurde UWV-meldingen. Gebruiken in combinatie met de voorwaarde 'Na X uur is er nog geen ontvangstbevestiging ontvangen voor UWV-melding (via DigiZSM)'. 
 • De protocolvariatie is gewijzigd
  De ingerichte trigger gaat af als er een protocolvariatie is omgezet, en aan de voorwaarden van de trigger is voldaan. Deze voorwaarden kijken naar de nieuwe situatie.
 • Werkgever gepubliceerd (via beheer): Wanneer de werkgever via het beheerscherm gepubliceerd wordt (via het tabje publiceren), kunnen automatische acties zoals het starten van traject bij het werkgever dossierobject, of triggers die afhankelijk zijn van eerdere inrichting, op de juist manier afgehandeld worden. Deze gebeurtenis treed pas op wanneer deze door een beheerder in beheer gepubliceerd wordt. Werkgevers die via koppelingen binnen komen of geen gebruik maken van concept bij werkgevers aanmaken zullen deze gebeurtenis niet laten optreden.
 • Geverifieerd loon op trajectverloop is aangepast
  Bij deze gebeurtenis kunnen 2 voorwaarden worden gekoppeld. ‘Trajectverloop – Trajectverloop heeft loon dat is geverifieerd’ & ‘Trajectverloop – Traject loon op alle trajectverlopen is geverifieerd’. Voorwaarden

Bij de voorwaarden stel je in waar de trigger aan moet voldoen, voordat een actie mag plaatsvinden (als ... dan ... principe). 

NB: de ‘X’ is steeds een parameter waar je zelf de gewenste waarde kan invullen bij het instellen van een trigger.

NB: de ‘operator’ – hierbij kun je kiezen of een voorwaarde ‘waar moet zijn’ of ‘niet waar moet zijn’. 

Op trajectgegevens:

 • Ziektetraject duurt X dagen
 • Is de taak aanwezig EN is er sprake van deelherstel
 • Traject is al X dagen 100% verzuim
 • Trigger eerste ziektedag valt in de periode 4 tot 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Medewerker is minimaal X% ziek
 • Medewerker gaat binnen X dagen uit dienst en is ziek (geschikt voor batchgebeurtenis)
 • Medewerker gaat binnen X dagen uit dienst 
 • Traject is VangnetTraject
 • Laatste DossierActie meer dan X dagen geleden
  Onder DossierActie verstaan wij alle activiteiten die ook in het logboek worden vastgelegd.
  Zoals: uitvoeren/uitstellen van taken, invullen/opslaan van schermen, genereren van documenten, plannen/uitvoeren spreekuren. Maar ook herstel% wijziginen of correcties aan de trajecten zelf.
 • Traject is nu niet al langer dan X dagen 100% verzuim
 • Is Traject niet van soort X
 • Is Traject van soort X (geschikt voor batchgebeurtenis)
 • Trigger bij een ziektetraject tussen de 42 en 104 weken verzuim
 • Trigger bij een ziektetraject tussen de 42 en 52 weken verzuim
 • Trigger bij een ziektetraject tussen de 53 en 104 weken verzuim
 • Trigger op ziek tgv zwanger
 • Trigger Hersteldmelding naar UWV bij afsluiten traject en verzonden 42e weeksmelding
 • Traject meer dan X dagen in verleden gestart
 • Trajectverloop heeft verzuimclassificatie X
 • Laatste trajectverloop meer dan X dagen ni verleden gestart
 • Traject startdatum is X dagen of langer geleden
 • Verwacht herstel categorie van 1e ziekmelding van traject is X
  • 0 | 0 tot 7 dagen
  • 1 | tot 1 week
  • 2 | 1-2 weken
  • 3 | 2-6 weken
  • 4 | 6 weken of langer
 • Verwacht herstel categorie van laatste ziekmelding van traject is X
 • Actueel verzuim is geen 100%
 • Bevallingsverlof start binnen X dagen
 • Herstelpercentage (van traject) heeft binnen X dagen Y absolute wisselingen van Z procent gehad
  Deze voorwaarde kan gebruikte worden bij dossiers waar een werknemer over een bepaalde tijd een sterk wisselend arbeidsongeschiktheids-percentage heeft. Er kan worden ingesteld wanneer er binnen X dagen Y wijzigingen plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken naar absolute wisselingen van ten minste Z procent per wisseling. Dit houdt in dat als er een wisseling van 25% naar 50% zou zijn, dat dit beschouwd wordt als een absolute wisseling van 25%. 
 • Trigger op traject van trajectsoort X
 • Traject afgesloten met reden X
 • Minstens X ziekmeldingen in de afgelopenjaar
 • Werknemer heeft een voorgaand ziektetraject binnen afgelopen X maanden (exclusief samengesteld verzuim)
 • Werknemer heeft een voorgaand ziektetraject binnen afgelopen X maanden (inclusief samengesteld verzuim)
  De voorgaande 2 voorwaarden controleren of op het moment van een ziekmelding in het verleden al een ziekmelding is gedaan. De periode hiervan is in te stellen in X maanden. Als er wordt voldaan aan de triggervoorwaarde die rekening houdt met samengesteld verzuim, zal deze afgaan bij samengesteld én geen samengesteld verzuim.
 • Werknemer meer dan X dagen afwezig sinds Y maanden geleden ( |-seperated)
 • Het traject loopt al minimaal X dagen 
 • Het traject loopt maximaal X dagen
  Telt het daadwerkelijk aantal trajectdagen (en echte ziektedagen igv samengesteld verzuim) t/m vandaag indien einddatum onbekend. Hiermee verschilt hij t.o.v. ‘Traject startdatum is X dagen of langer geleden’ die de startdatum van het traject op het moment van de gebeurtenis vergelijkt met ‘vandaag’. Deze ‘traject startdatum is X dagen of langer geleden’ is voornamelijk bedacht om meldingen die erg laat pas worden geregistreerd te signaleren. Deze nieuwe voorwaarde is bedoeld om taken te laten uitvoeren bij gebeurtenissen wanneer bv de afwezigheid van de werknemer ivm ziekte voorbij een bepaald punt is.
 • Laatste mutatie op het traject is minder dan X dagen geleden
  Vooral geschikt voor de dagwissel (traject) om actieve signalen toe te voegen bij ‘genegeerde dossiers’.
 • Traject bevat minstens X (samengestelde) ziekmeldingen
  Hiermee is een aparte actie bij ziekmeldingen die samengesteld zijn in te richten. Door de ‘waarde’ dan op 2 in te stellen zal elke 2e en volgende ziekmelding binnen de samengestelde afwezigheid de trigger af laten gaan.
 • De vermoedelijke bevallingsdatum is bereikt
  Te gebruiken in combinatie met dagwissel om acties gerelateerd aan de vermoedelijke bevallingsdatum in te plannen.
 • Traject heeft nog openstaande oproepverzoeken
  Alleen oproepverzoeken die ‘nog te plannen’ zijn worden hier meegeteld. De ingestelde gewenste planperiode maakt hierbij niet uit (die mag in de toekomst of in het verleden liggen).
 • Traject – is Interventie traject van Provider X
  X is het ID van de provider of het programma. Dit ID is terug te vinden in interventiebeheer: Dienstverlening > Interventies beheer (als men gebruik maakt van deze module).
 • Traject – is Interventie traject van Programma X
  X is het ID van de provider of het programma. Dit ID is terug te vinden in interventiebeheer: Dienstverlening > Interventies beheer (als men gebruik maakt van deze module).
 • Trajectverloop – Trajectverloop heeft loon dat is geverifieerd

  Waarbij gekeken wordt naar elke verandering van het loon dat geverifieerd wordt of reeds geverifieerd loon dat gewijzigd wordt.

 • Trajectverloop – Traject loon op alle trajectverlopen is geverifieerd

  Deze voorwaarde kijkt naar alle trajectverlopen en zal pas triggeren op het moment dat alle lonen geverifieerd zijn.


Rondom taken:

 • Taak X niet aanwezig in traject
 • Taak niet aanwezig na hersteldatum
 • Taak van soort X niet lopend aanwezig
 • Taak X aanwezig binnen 5 dagen voor einde dienstverband
 • Werknemer heeft (in alle trajecten) taak van soort X lopend aanwezig
 • Werknemer heeft GEEN lopende trajecttaak van ingestelde soort (bij alle trajecten)
 • Emailsignaaltaak is uitgevoerd en er is op die taaknaam een verzonden email gelogd
 • Emailsignaaltaak is uitgevoerd en er is minstens 1 contactpersoon met rol ontvanger bekend
 • Emailsignaaltaak is uitgevoerd en er is minstens 1 mailadres werknemer bekend
 • Trigger op LibTaakId (selecteer de taak bij gebeurtenis: uitgevoerde taak)

Op agenda-afspraak gegevens:

 • Trigger als agendaafspraak voor een werknemer betreft
 • Heeft werknemer een lopende afspraak in de toekomst
 • Heeft werknemer een nog in te plannen oproepverzoek
 • Afspraak betreft geen Prive-afspraak
 • Afspraak betreft No show
 • Afspraak op locatie met ID X
 • Check lopende afspraak na hersteldmelding
 • Trigger als afspraak bij een traject hoort dat tussen de 42 en 104 weken duurt.
 • Trigger bij agenda afspraak met werknemers met WIA SFB status
 • Trigger als agenda afspraak voor een werknemer betreft
 • Afspraak is op locatietype (1 = WN, 2 = WG, 4 = vaste locatie, 5 = overig)
 • De afspraak is een conceptafspraak
  Deze voorwaarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de gebeurtenis ‘toevoegen agenda afspraak’ waarbij er bepaalde acties – zoals het toevoegen van een taak – getriggerd kan worden. 
 • Spreekuursoort van afspraak is verrichting
 • Afspraak van spreekuursoort met ID X (comma-seperated)
 • Werknemer heeft al recent oproepverzoek of geplande of uitgevoerd afspraak voor spreekuursoortIDs X
 • Afspraak is gemarkeerd als voltooid
 • Afspraak is bij arts met communicatievoorkeur (bellen)
 • Afspraak is geen direct gevolg van eerdere no show

Op spreekuur uitvoering:

 • Spreekuur in agenda [BewaakTerugkoppeling] is X dagen geleden geweest en er is nog geen terugkoppeling en geen taak in periode met code [BewaakTerugkoppeling]
 • Spreekuurdocument hoort bij een document uit de opgegeven lijst
  (de ID’s kun je vinden bij de documentsjablonen)
 • Bij spreekuurversie is in formulierveld met naam X waarde Y opgeslagen (|-seperated)
 • Bij spreekuurversie is in formulierveld met naam X een niet-lege waarde opgeslagen
  Hierbij wordt gekeen of formulierveld X gevuld is in het spreekuur en aan de hand daarvan kunnen acties worden getriggerd. De naam van het formulierveld kan nog in klassiek beheer worden opgezocht onder 14. Schermen en Formulieren

Werknemerkenmerken:

 • Werknemer is overleden
 • Trigger bij werknemers met WIA SFB status ongeacht de klasse
 • Trigger bij werknemers met WIA SFB status met klasse vanaf 35% en loongerelateerd
 • Trigger bij werknemers met WIA SFB status met klasse tot 35%
 • Trigger als werknemer binnen 3 maanden bij start traject uit dienst gaat
 • Trigger als werknemer binnen 3 maanden na einde traject uit dienst gaat.
 • Trigger als werknemer over meer dan 3 maanden bij start traject uit dienst gaat
 • Heeft de werknemer een NoRisk polis
 • Minder dan X ziekmeldingen in de afgelopenjaar
 • Trigger bij over meer dan 28 dagen uit dienst
 • Heeft de werknemer een NoRisk polis die bijna beindigt
 • Meer dan X ziekmeldingen in de afgelopenjaar
 • Er is minstens 1 mailadres van werknemer bekend
 • Trigger medewerker werkt maximaal X uren
 • Werknemer is over exact X maanden jarig
 • Werknemer is in dienst getreden (eerste startdatum dvb is in het verleden)
  Hiermee kan bijvoorbeeld ingericht worden dat bepaalde triggeracties alleen uitgevoerd worden als de werknemer een actief dienstverband heeft of heeft gehad.
 • Werknemer heeft culture X
 • Werknemer heeft gevulde contactgegevens (cf mogelijke check bij spreekuursoortbeheer)
 • Werknemer heeft leidend dienstverband met contractvorm X
 • Werknemer heeft op dit moment een functie met code X
 • Werknemer heeft uitzendbeding bij leidend dvb
 • Werknemer is minstens X jaar oud bij indiensttreding
 • Werknemer is nu minstens X jaar oud
 • Trigger werknemer werkt op startdatum van het traject bij werkgeverID
 • Werknemer is ouder dan X
  Betreft de leeftijd van de werknemer in jaren op het moment van de gebeurtenis.
 • Medewerker heeft een No Risk polis op de eerste ziektedag
 • Mederwerker is op dit moment ziek
  Checkt (los van het traject waar eventueel de gebeurtenis op plaatsvindt) of de werknemer op moment van de gebeurtenis ook een ziektetraject heeft.


Werkgeverkenmerken:

 • Werkgever is X
 • Werkgever heeft vandaag een contract
 • Werkgever valt onder label X
 • Subloonheffingennummer voor uitbetalen ZW is ingevuld
 • Werkgever heeft voor parameter met code X de waarde Y ingesteld ( | seperated)
 • Werkgever zit in werkgevergroep X
 • De werkgever is ERD voor ZW
  Checkt of de werkgever van het dossier waar de mutatie op plaatsvindt het gegeven ‘Eigen risicodrager voor de ziektewet’ is en deze registratie bij werkgevergegevens dus op ‘ja’ heeft staan.

Algemene voorwaarden:

 • Is het de Xe dag van de maand
 • Het is de Xe maand van het jaar

Vragenlijsten:

 • Het antwoord op vraag X is antwoordoptie Y
  • Vraag X: Gebruik hier de vraagcode 
  • Antwoordoptie Y: Gebruik hier de Waarde volgorde. 
   • Bijvoorbeeld de antwoorden: Ja, Nee. Antwoord Nee = Waarde "2"
 • De totale antwoordwaarde van scoregroepering X is Y 
 • De totale antwoordwaarde van scoregroepering X is groter dan Y
 • Is de datum in het antwoord van deze vraag de geboortedatum van de werknemer

Beschikkingen:

 • Beschikking heeft gekoppeld traject
 • Beschikking heeft ingevulde einddatum LGU
  • Tip: Gebruik bij het instellen van de Triggeractie (taak toevoegen), de volgende instellingen:
   • Taakmoment: Datum uit Mergefield
   • Mergefield: [ Beschikking Einddatum Lgu Uitkering ]
 • Beschikking heeft ingevulde einddatum WIA
 • Beschikking heeft ingevulde vervaldatum bezwaar
 • Beschikking is van beslissingstype X
  • 1 | IntieleBeslissing
  • 2 | BezwaarBeroep
  • 3 | Herbeoordeling
  • 4 | VerloopVanTijd
  • 5 | Herleving
  • 6 | ToekenningZiektewetrecht
  • 7 | BeeindigingZiektewetrecht
  • 8 | EerstejaarsBeoordeling
  • 9 | ToetsingBelastbaarheid
  • 10 | VoorschotBeschikking
  • 11 | GedeeltelijkeWeigering
  • 12 | LoonDoorbetalen
  • 13 | VerkortingLoondoorbetaling
  • 14 | BeeindigingLoondoorbetaling
  • 15 | Opschorting
  • 16 | Schorsing
  • 17 | Bekorting
  • 18 | RisicoInschatting
  • 19 | WijzigingRisicoInschatting
  • 20 | 26Weken
  • 21 | 52Weken
  • 22 | 78Weken
 • Beschikking is van subtype X
  • 1 | Lgu
  • 2 | Lau
  • 3 | Vwu
  • 4 | Geen
  • 5 | Herstel
  • 6 | WGA
  • 7 | IVA
  • 8 | Geen Risico
 • Beschikking is van type X
  • 1 | Wao
  • 2 | Waz
  • 3 | Wajong
  • 4 | WiaIva
  • 5 | Wia Beëindiging Eigen Risicodragenschap
  • 6 | Wia Geen Recht
  • 7 | Wia Wga
  • 8 | Wia 35
  • 9 | ZW
  • 10 | Norisk
  • 11 | Loondoorbetaling
  • 12 | Uitkeringsmaatregel
  • 13 | Verwachting
 • Einddatum loongerelateerde uitkering binnen X dagen (geschikt voor batchgebeurtenis)

Polissen en verzekeringen:

 • Startdatum van traject is na de startdatum van een lopende polis waarop de werknemer ingesloten is van Verzekeringsproduct type X (was eerst: eeft lopende polis van verzekeringstype X)
  Deze triggervoorwaarde controleert of er een verzekeringspolis is van het ingestelde verzekeringstype, coals Conventioneel of Stoploss. De voorwaarde kijkt naar de vroegste ingangstum over alle polisversies van de polis.
 • Totaal loon ingesloten zieke werknemers boven aangemelde loonsom van polis
  Een verzekeringspolis kan van toepassing zijn op alle werknemers, maar een verzekeringspolis kan ook worden ingericht waarbij specifieke werknemers worden ingesloten. Deze triggervoorwaarde controleert op ziektetrajecten van ingesloten werknemers, waarbij de totaalsom van de daglonen boven de loonsom van de polis komt. Deze loonsom kan worden ingevuld op het Polisdekkingbeheerscherm. Dit is te vinden op werkgeverniveau, onder het tabblad Verzekeringen bij het opvoeren van een dekking binnen de verzekeringspolis.
 • Jaarloon trajectverloop boven maiximumloonsom van Polis
  In zojuistgenoemde Polisdekkingbeheerscherm kan een maximale loonsom worden opgegeven. Dit betreft de verloning van het dagloon, over het hele jaar ten opzichte van de verzekeringspolis. Hier zijn alle zieke werknemers die onder een werkgever zitten inbegrepen.
 • Heeft startdatum binnen X dagen na start polis van verzekeringstype Y
  In het Polisdekkingbeheerscherm kan de Ingangsdatum van een polisdekking van een bepaald verzekeringstype worden ingevuld. Deze triggervoorwaarde controleert of de start van het ziektetraject binnen de ingestelde periode valt. De voorwaarde kijkt naar de vroegste ingangstum over alle polisversies van de polis. 
 • Traject heeft meerdere actieve polissen voor zelfde verzekeringstype
  Door middel van deze triggervoorwaarde kan er een controle plaatsvinden of er geen dubbele boekingen op eenzelfde verzuim uitkeringsperiode plaatsvinden. Dit kan voorkomen bij verzekeringspolissen van eenzelfde verzekeringstype op basis van handmatige insluiting.
 • Trajectverloop heeft loon van ten minste X of meer (indien loongegevens worden ingevuld bij de ziekmelding)
  Bij een ziekmelding kan het veld 'Loon bij ingang ziekte' worden ingevuld. Tijdens dit traject kunnen er deeltrajecten ontstaan waardoor er trajectverloop ontstaat. Ook bij de deeltrajecten kan het veld 'Loon bij ingang ziekte' opnieuw worden ingevuld.
 • Traject heeft status uitsluiten van uitkering (geschikt voor batch)
  In de context van een verzuimtraject kan met deze triggervoorwaarde een actie worden ingericht om uit te voeren, zodra een traject voldoet aan de status 'uitsluiten van uitkering'. Deze status kan via een vinkje worden toegekend aan een verzuimtraject bij het maken van een ziekmelding of een (gedeeltelijke) herstelmelding. 
 • Is ziek binnen X maanden na start dienstverband
  Met deze triggervoorwaarde kan een actie worden ingericht om uit te voeren zodra iemand binnen X maanden na het starten van het dienstverband ziek wordt gemeld. Hierbij wordt er gecontroleerd op hele maanden. Bijvoorbeeld met de waarde X = 2, waarbij een werknemer op 1 januari in dienst is getreden en op 22 maart ziek is gemeld. De startdatum dienstverband op 01-01-2022 en X = 2 (maanden) houdt in dat, als het ziektetraject op of na 01-01-2022 en voor 01-04-2022 is gestart, dit binnen de ingestelde 2 maanden binnen de start van het dienstverband zal vallen.
 • Startdatum van traject is na de startdatum van een lopende polis waarop de werknemer ingesloten is van Verzekeringsproduct type X

Kenmerken:

 • Traject heeft kenmerk X
 • Dossier (werknemer) heeft kenmerk X
 • Werkgever heeft kenmerk X
 • Afdeling heeft kenmerk X
 • DossierOjbect heeft tag/kenmerk X


Documenten:

Let op! Dit zijn geavanceerde voorwaarden --> zie daarvoor ook https://support.othersideatwork.nl/support/solutions/articles/76000039938-triggers#2.6.4-Geavanceerde-voorwaarden 

 • Spreekuurdocument hoort bij een document uit de opgegeven lijst
 • Trajectdocument hoort bij een document uit de opgegeven lijst
 • Controleert of een uploaddocument een documentkenmerk heeft uit de opgegeven lijst
 • Definitief spreekuurdocument opgeslagen (en, als ingesteld, beoordeeld)
 • Definitief trajectdocument opgeslagen (en, als ingesteld, beoordeeld)


Schermen:

 • Bij traject is in formulierveld met naam X waarde Y opgeslagen (|-seperated)


UWV-meldingen (DigiZSM):

 • Na X uur is er nog geen ontvangstbevestiging ontvangen voor UWV-melding (via DigiZSM)
  Hier stel je in na hoeveel uur er een actie, zoals een opvolgingstaak, getriggerd moet worden. Op deze manier kun je eenvoudig een taak laten opkomen wanneer voor een UWV-melding na bijvoorbeeld 48 uur nog geen ontvangstbevestiging is ontvangen. 


Module dienstverlening/CMM:

 • Werkgever heeft dienstverlening met code X
 • Werkgever heeft dienstverleningsvariatie met code X
 • Werkgever heeft vandaag contract met opdrachtsoort X ingedeeld in prijscategorie
 • Werkgever heeft CMM contract met startdatum voor startdatum traject


Module Financial Control:

 • Werkgever heeft vandaag nog <10% jaarbudget resterend prestatierecht voor controles met forfait
 • Werkgever heeft vandaag nog resterend prestatierecht voor controles met forfait
 • Werkgever van werknemer (en obv parameter de vestiging) heeft vandaag nog resterend prestatierecht forfaitcontrolesActies

 • Annuleer openstaande nog in te plannen Oproepverzoeken (bij alle trajecten van de werknemer)
  Let op! Dit geldt dus voor álle trajecten van de betreffende werknemer, niet alleen voor het gekoppelde traject.
  Bijvoorbeeld: indien een medewerker hersteld wordt gemeld, dan dienen de te plannen oproepverzoeken te worden geannuleerd.
 • Beëindig alle trajecten met opgegeven TrajectSoortId voor Dossier
  Let op! Gebruik dit niet bij ziekte en zwangerschapstrajecten. 
 • Beëindig het traject
  Let op! Gebruik dit niet bij ziekte en zwangerschapstrajecten.
 • Deze actie schrijft een verrichting
  Deze actie kan bij verschillende triggergebeurtenissen automatisch een verrichting schrijven.
  Vul hierbij de opdrachtsoort ID in (terug te vinden in het opdrachtsoorten beheer bij de detailpagina van de opdrachtsoort).
 • Deze taak laten vallen
  Zoals bovenstaand beschreven, kan een trigger al alle taken van een bepaalde soort laten vervallen. Hier is ook een gebeurtenis op de taak toegevoegd, om een specifieke taak te laten vervallen. De tekst die ingevuld wordt de 'reden tot vervallen', welke wordt geregistreerd als de reden dat het op basis van deze trigger gedaan wordt.
 • Heropen traject (niet geschikt voor ziekte en zwangerschap)
 • Kenmerk X toewijzen aan Y
 • Kenmerk X verwijderen van Y
 • Protocolvariatie omzetten van traject
  Er is een triggeractie om een protocolvariatie om te zetten van een traject. Binnen deze trigger kan de protocolvariatie geselecteerd worden waarnaar deze ingesteld kan worden en een omzettingsmoment. Het mergefield veld dient alleen gevuld te worden wanneer er bij het omzettingsmoment ‘datum uit mergefield’ geselecteerd is. Let hierbij op dat de gebeurtenis altijd een traject heeft.
 • Start een nieuw traject (niet geschikt voor ziekte en zwangerschap)
 • Start een nieuw traject voor een werkgever dossier (niet geschikt voor ziekte en zwangerschap)
 • Verstuur een bericht
 • Verwijdert tag X van de entiteit Y, die gerelateerd is aan de entiteit waarop de mutatie plaatsvindt
  Deze actie haalt een kenmerk weg. Gebruik de code van het kenmerk.
 • Voeg oproepverzoek toe bij werknemer met verschillende instellingen
  Het is hierbij wel van belang dat de spreekuursoort waarmee een oproepverzoek wordt gemaakt een voorkeurstraject heeft ingesteld, zodat er ook een traject geselecteerd kan worden.
 • Voegt een nieuwe taak toe aan het traject
  Wanneer er voor deze actie wordt gekozen, zijn alle berichtsjablonen te selecteren die zijn ingericht, met het doel 'Triggers en gebeurtenissen' en een context hebben die geschikt is voor de triggergebeurtenis. Naar wie het bericht verstuurd wordt en op welke manier bepaal je in het berichtsjabloon. In de toekomst wordt naast email, ook sms beschikbaar. Deze actie wordt kan als vervanging van een emailsignaaltaak gezien worden. 
 • Voeg nieuwe taak toe aan een ander traject van soort X
  Deze actie heeft hetzelfde gedrag als 'voegt een nieuwe taak toe aan het traject'.
  Er is een extra optie voor deze nieuwe actie, namelijk 'Traject starten indien geen lopend traject van gekozen protocol'. Deze optie zal standaard aangevinkt zijn, wat inhoudt dat er een traject van het geselecteerde protocol gestart zal worden indien deze nog niet aanwezig is. Indien deze optie niet is aangevinkt, zal er geen traject worden gestart wanneer er geen lopend traject is van het geselecteerde protocol en daarmee dus ook geen nieuwe taak getriggerd (kunnen) worden.
 • Voegt tag X toe aan entiteit Y, die gerelateerd is aan de entiteit waarop de mutatie plaatsvindt
 • Zet alle lopende taken van type X op vervallen
  Type X refereert naar 1 specifieke taak van een traject. Het is belangrijk dat de gebeurtenis waarbij van deze actie gebruikt gemaakt word, een referentie heeft naar een traject, bijvoorbeeld de gebeurtenis 'Einde traject melding of 'Uitgevoerde taak'.