(English text below)


Na 10 jaar gebruik te hebben gemaakt van onze huidige IP-ranges gaan we, de komende periode nieuwe IP-adressen gebruiken voor de Xpert Suite en VerzuimXpert. Tegelijkertijd gaan wij ons platform migreren naar nieuwe infrastructuur om de beschikbaarheid van de Xpert Suite nog verder te vergroten en risico’s op verstoringen verder te verkleinen. Omdat ook jullie zeer security bewust zijn, zullen wij zo zorgvuldig mogelijk communiceren waardoor de meeste vragen en incidenten voorkomen worden.

 

Deel dit bericht met jullie eigen IT-/Systeembeheerders (voor zover je dit niet zelf bent) en met jullie klanten om te voorkomen dat gebruikers straks niet meer met de Xpert Suite kunnen werken, doordat technische aanpassingen niet tijdig doorgevoerd zijn.

 

Ok, en nu?

De IP migratie wordt geleidelijke uitgevoerd tussen 20-03-2021 en 30-06-2021. Oude IP-adressen en sub-domeinnamen worden dus langzamerhand uitgefaseerd.

 1. Het document met de transitietabel van alle huidige (is) en nieuwe (wordt) IP-ranges kan door geregistreerde functioneel beheerders opgevraagd worden bij de Xpert Desk.
 2. Er volgt nog een bericht als de oude IP-ranges definitief uit gebruik genomen worden, zodat oude adres ranges ook verwijderd kunnen worden uit jullie proxies/firewalls. Houd hiervoor de Xpert Support Center goed in de gaten!
 3. Als geen specifieke rules ingesteld zijn op proxies/firewalls en er wordt volledig gebruik gemaakt van DNS bij connecties naar de SFTP in plaats van op IP-adressen, dan zijn er zeer waarschijnlijk geen wijzigingen bij jullie nodig.
 4. Als jullie op IP-adres filteren, dan is het advies om zowel nieuwe als oude IP-ranges te accepteren.
 5. Als op outbound verkeer op DNS wordt gefilterd, gaat dit waarschijnlijk goed in de overgangsperiode, omdat wij gedurende de TTL zowel op het oude als nieuwe IP-adres online zijn.
 6. Als inbound verkeer op DNS wordt gefilterd, bestaat het risico op korte verstoringen. Het betreft dan alleen machine-to-machine traffic. Deze verstoring is naar verwachting minder dan 5 minuten en zal altijd tijdens het weekend zijn.

Waar moeten jullie verder rekening mee houden?

 • Jullie lopen het minste risico op verstoringen, bij het accepteren van 81.4.69.64/26. Dit bevat onze volledige acceptatie en productie reeks en is volledig onder ons beheer.
 • Mogelijk dat ook jullie klanten firewall rules ingesteld hebben. Daarom willen wij jullie vragen hier jullie klanten ook over te informeren om vragen in de toekomst naar jullie toe te voorkomen.

Heb je nog vragen? Neem contact met de Xpert Desk op.


***


After using our current IP-ranges for the last 10 years, we will implement new IP-addresses for Xpert Suite and VerzuimXpert in the upcoming period. At the same time we will migrate our platform to new infrastructure so that we can increase the availability of the Xpert Suite and reduce the risk of disruptions. Because we are aware of your high level of security awareness, we will inform you as diligent as possible so that most questions and incidents can be avoided.

 

We ask you kindly to share this message with your own IT- or system administrator (if this is not you) and with your customers to prevent that users will not be able to work with the Xpert Suite, because the technical changes where not implemented in time.

 

Ok, what now?

The IP migration will be implemented gradually between 20 March 2021 and 30 June 2021. Old IP-addresses and sub-domainnames will be phased out step by step.

 1. All registrated functional consultants can obtain the document with the transition table of all current and future IP-ranges from the Xpert Desk.
 2. We will inform you if the old IP-ranges will be taken out of service so that you can delete them also  from your proxies/firewalls. Please check our Xpert Support Center for the latest updates on this subject!
 3. If no specific rules are in place on proxies/firewalls and DNS is fully used by setting up connections with the SFTP instead of IP-addresses, you, most likely, do not have to make any changes on your side.
 4. If an IP-filter is in place, we would advise you to accept both the new (future) and the old (current) IP-ranges.
 5. If outbound traffic is filtered on DNS, we expect this will continue to work well during the transition period, because we are online both on the old and the new IP-address during the TTL.
 6. If inbound traffic is filtered on DNS, you have a risk of short disruptions. This only applies to machine-to-machine traffic. We expect the disruption to be less than 5 minutes and this will always take place during a weekend.

What do you have to take into account?

 • You will have the least risk of disruptions if you accept 81.4.69.64/26. This includes the complete acceptance and production range and is fully under our control.
 • It is possible your customers also have firewall rules in place. We kindly ask you to also inform your clients about these changes to prevent questions about this for the future to yourselves.

Do you have any questions?  Please contact the Xpert Desk.